/ ,


()


      
      
       /
      

 :1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185 

/
/ ( 4728-79), 1000 /
:
:
:
+380-67-466-1973
                                                                                                                                               


4
4 1982 . . -2 2006 . . , .
:
:
8-917-372-54-13
                                                                                                                                               


NOZZLE DNOPDN 105007-1360 DNOPDN136
China Lutong Parts Plant Tina (Sales Assistant) tinaruparts@yanex.ru tina@china-lutong.com ICQ:401-632-898 Skype:peuin01 Cell : 0086 C 136 669 34 818 ӧ٧ڧ ڧ ߧ. ѧ էܧ ѧҧڧܧ ڧާ֧֧: 1.(ݧڧӧߧ ѧݧڧ֧ݧ, ѧݧڧ֧ݧ ߧܧ ) (DNOSD..., DLL...S..., DLL...P..., DSL...P...) ѧݧڧ֧ݧ (70,25140) 317-01-6 ѧݧڧ֧ݧ (80,3140) 96-24-010-4 ѧݧڧ֧ݧ (90,35150) 24607--01 ѧݧڧ֧ݧ (80,35150) 1-1413-2 ѧݧڧ֧ݧ (50,5140) 140.15050 ѧݧڧ֧ݧ (60,3130) 76.14.1-011094.51 .01 ѧݧڧ֧ݧ (70,3130) 628-33-151-01 2154.51.01 ѧݧڧ֧ݧ 100,45135 60-1413-3 ܧݧѧѧ -60 ѧݧڧ֧ݧ 335.1112110-120 ѧݧڧ֧ݧ 335.1112110-50 ѧݧڧ֧ݧ 335.1112110-60 ѧݧڧ֧ݧ 14-69-107 ѧݧڧ֧ݧ 16-67-108 ѧݧڧ֧ݧ 16-67-102 ѧݧڧ֧ݧ 1661.202-16 ѧݧڧ֧ݧ 4061.202-40 ѧݧڧ֧ݧ 7061.202-70 ѧݧڧ֧ݧ -5-1111220 ѧݧڧ֧ݧ 261 ( 261,1112110 / 33.1112110-230) -2385,238 ѧݧڧ֧ݧ ѧާ(273-202) ѧާ-740.30, 31,50,53,562 ѧݧڧ֧ݧ 273.1112110-30273.1112110-20 ѧݧڧ֧ݧ ѧާ(273-201) ѧާ-74005, 740.11,02.12,17 1 ѧݧڧ֧ݧ 146A1-20c2-50-240, -240, -243 ѧݧڧ֧ݧ 2626.1112110-01236 2, -236 2-4, -238, -240 ѧݧڧ֧ݧ 40,30 ѧާ33-1112110ѧާ-740, ѧާ-7409 ѧݧڧ֧ݧ 40,32 ѧާ6A1-20c2A-41, A-01M ѧݧڧ֧ݧ 14-69-107 -160 ѧݧڧ֧ݧ 166A1-20c2-16-144-32, -144-38, -144-80, -21-A1, -120 ѧݧڧ֧ݧ 406A1-20c2-40-144-32, -144-38 ѧݧڧ֧ݧ 706A1-20c2-70-21,-22,-22A ݧߧا֧ߧѧ ѧ 337.1111150-10 ѧާ-740.50-240 1 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 337.1111150-20ѧާ-740.50-360 2 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 4-1111410-01 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 60.1111074-31 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 33.1111074-01 ѧާ-740, ѧާ 7409 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 445.1615 A-10, A-10, -446,A-41, -440, -18-22 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 16-67-108 -160,-130/170 ݧߧا֧ߧѧ ѧ 16-67-102 -160,-130/170 2. էݧ էӧڧԧѧ֧ݧ֧ էݧ ӧ֧ܧ ߧ ֧ߧէ (ѧݧߧߧ). 3. էݧ ߧѧ ӧ֧ݧڧڧߧ . 4. էݧ ߧѧ ӧ֧ݧڧڧߧ (1.418... 131110-) (2.418.134110-) 5. ֧ާߧߧ ߧѧҧ ܧާݧ֧ܧ.. H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 378 4378 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 391 4391 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 468 4468 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 859 4859 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 564 A334 564 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 946 4946 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 580 4580 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 590 4590 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 592 4592 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 596 4596 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 603 4603 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 604 4604 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 606 A334 606 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 617 A334 617(4617) H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 675 4675 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 684 4684 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 720 4720 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 780 4780 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 837 4837 H&R VE PUMP PARTS 1 468 334 870 4870 H&R VE PUMP PARTS 1 468 335 345 5345 H&R VE PUMP PARTS 1 468 336 335 6335 H&R VE PUMP PARTS 1 468 336 364 6364 H&R VE PUMP PARTS 1 468 336 614 6614 H&R VE PUMP PARTS 2 468 334 060 4060 PLUNGER P8500 2 418 425 989 PW40 PLUNGER A 1 418 305 540 1305-540F PLUNGER PS7100 2 418 455 130 2455-130 PLUNGER PS7100 2 418 455 512 2455-512 PLUNGER PS7100 2 418 455 346 2455-346 PLUNGER P 2 418 455 226 2455-226 PLUNGER A 1 418 325 096 1325-096 PLUNGER P 2 418 455 012 2455-012 PLUNGER MW 1 418 415 073 1415-073 PLUNGER PS7100 2 418 455 165 2455-165 PLUNGER P8500 2 418 455 338 3455-338 PLUNGER PS7100 1 418 415 114 1415-114 PLUNGER PS7100 2 418 455 130 2455-130 PLUNGER A 131153-5220 A731 PLUNGER P 134152-1220 P192 PLUNGER A 131152-4320 A172 PLUNGER A 131153-7120 A750 PLUNGER A 131153-8620 A765 PLUNGER A 131153-9320 A772 PLUNGER A 131152-5320 A183 PLUNGER P 134152-2720 P207 PLUNGER A 131152-8020 A220 PLUNGER A 131153-5320 A732 PLUNGER PN 090150-4660 4660 PLUNGER A 131152-3120 A158 NOZZLE P 0 433 171 326 DLLA152P452 Pencil Nozzle 26632 26632 NOZZLE DSLA-P 0 433 175 048 DSLA145P300 NOZZLE DSLA-P 0 433 175 121 DSLA145P631 NOZZLE DSLA-P 0 433 175 074 DSLA150P448 NOZZLE DN 0 434 250 120 DNOSD261 NOZZLE DN 0 434 250 128 DN0SD265 NOZZLE DN 0 434 250 155 DN0SD294 NOZZLE DN 0 434 250 103 DN0SD293 NOZZLE SN 105015-7890 DLLA155SN789 NOZZLE DN 093400-1360 DN0SDND136 NOZZLE S 093400-1540 DLLA150S424N470 NOZZLE SN 105015-9020 DLLA150SN902 NOZZLE PN 105017-1000 DLLA160PN100 NOZZLE PN 105017-0061 DLLA154PN006 NOZZLE DNOPDN 093400-5260 DN15PD26 NOZZLE DNOPDN 093400-5320 DN20PD32 NOZZLE DNOPDN 093400-5370 DNOPD37 NOZZLE DNOPDN 093400-5490 DNOPD49 NOZZLE P 093400-5500 DLLA160P50 NOZZLE DNOPDN 093400-5571 DN4PD57 NOZZLE DNOPDN 093400-5581 DN0PD58 NOZZLE P 093400-5590 DLLA150P59 NOZZLE P 093400-5770 DLLA150P77 NOZZLE P 093400-5790 DLLA160P79 NOZZLE DNOPDN 093400-6050 DN0PD605 NOZZLE DNOPDN 093400-6090 DN15PD609 NOZZLE DNOPDN 093400-6190 DN0PD619 NOZZLE DN 105000-1871 DNOSDN187 NOZZLE DN 105000-2200 DNOSD220 NOZZLE DNOPDN 105007-1090 DN0PDN109 NOZZLE DNOPDN 105007-1120 DN0PDN112 NOZZLE DNOPDN 105007-1130 DNOPDN113 NOZZLE DNOPDN 105007-1240 DNOPDN124 NOZZLE DNOPDN 105007-1280 DNOPDN128 NOZZLE DNOPDN 105007-1290 DN10PDN129 NOZZLE DNOPDN 105007-1300 DN10PDN130 NOZZLE DNOPDN 105007-1350 DN10PDN135 NOZZLE DNOPDN 105007-1360 DNOPDN136 NOZZLE SN 105015-0290 DLLA153SM029 NOZZLE SN 105015-2780 DLLA166S374NP6 NOZZLE SN 105015-3520 DLLA150S384NP73 NOZZLE SN 105015-3650 DLLA151S354NP86 NOZZLE SN 105015-3670 DLLA160S354NP88 NOZZLE PN 105017-1860 DLLA154PN186 NOZZLE S 105025-0120 DLLA145SM012 Feed pump VE Pump Parts 096140-0020 17mm Feed pump VE Pump Parts 096140-0030 20mm Cam disk 096230-0110 11 Cam disk 096230-0190 19 Cam disk 096230-0200 20 Cam disk 096230-0280 28 Cam disk 096230-0350 35 Cam disk 096230-0490 49 Cam disk 146220-0020 00 Cam disk 146220-0220 02 Cam disk 146220-0420 4CYL Cam disk 146220-0620 Cam disk 146220-0720 7 Magnet valve VE Pump Parts 0 330 001 015 12V Magnet valve VE Pump Parts 0 330 001 016 24V
:
Tina, 0086-0594-3605653
:
                                                                                                                                               (500 ).
:
:
+38(050)130-44-04, . : comsrv@rambler.ru
                                                                                                                                               34 - 1000 400 . .+37126250102
:
:
:
+37126250102
                                                                                                                                               -6066, 31-656. - 96 . - 1987 . 2008 . . . ag56@bk.ru !
:
                                                                                                                                               
: " ""
:
:
8-916-605-39-45
                                                                                                                                               


.. -.
.. -. : 1) 15-1449 . 7 . 1991. 2) 15-1548 - 2 . . 1989. 3) 15 1443 - - 3 . 1978,1975,1977. 4) 15 1428 ( 15-1443) - - 12 . 1983 1987. 5) 15 1554 - - 2 . 1989. 6) 15 1614 - - 6 . 1989 -1990. 7) 15 898 - , - 15 . 1983 - 1986. 2010. . . . ! 8-926-868-11-35 irb-sam@mail.ru
:
:
:
8-926-868-11-35. (499)166-78-39
                                                                                                                                               80 13-470, 13-9004. : 775 -00-25, .8 (985) 922-12-30
:
:
:
775 -00-25, .8 (985) 922-12-30
:
                                                                                                                                               : : 13-401 : 1984 : : : : : : , 400000 ( )
:
:
:
(495)781-36-86,rubin@fpk.ru
:
                                                                                                                                               


-
- 09.12.2008.: -: - 15-1024 ( ), 34 3; 57,5 ; - 15-1566-02 ( ), 73 3; 60 ; - 15-1443 ( ), 72 3; 60 ; - 15-1002 ( ), 72 3; 66 ; - 15-1001-01 ( ), 72 3; 60 ; - 15-1566 ( ), 70 3; 68,5 ; - 15-1603 ( ), 66 3; 68,5 ; : - (DSG-250 SP, -400 , -4/2, --5/07) : www.gpnht.ru , [markt@gpnht.ru] : : ""
: ""
:
:
(495) 684-85-21, 684-84-52 markt@gpnht.ru
:
                                                                                                                                               / 2008-2009 , .12-1302. , . .
:
:
:
8352 304288 fax 304286
                                                                                                                                               


2116.70
49.36-1-3 - 33773.; 49.36.-1-3( ) - 22819.; 49.36.-1-3 - 14298.; 49.78.02-4 5569.; 49.78.02-4 - 3713.; 49 - 7980.; 50-06-2-1( .) - 26572. ..
:
:
:
8(915)874-43-94
                                                                                                                                               


, . , , ,
: ### . -100.00.020-4, 32.183-2001, -32-695-2006-1000 ### . - 100.00.010-4 32.183-2001, -32-695-2006 500 ### 18-100 1000 . DAF - (. ) DAF - (. ). =============================================================== .. . 2008. 12-100, 12-726, 12-753, 12-783, 12-119, 12-132, 12-141, 12-1704-03(04), 12-9745 48000 . - () 2008. :31-945, 31-676 49999 . 2008 . : 11-740, 19-923 49999 . 2008 . :15-1566, 15-1566-05, 15-1566-06,15-156, 15-156-01, 15-156-02 60000 . . :15-1443,15-150, 15-5103 57000 . 57000 . 60000 . 60000 . . 60000 . DAF -
:
:
:
7-926-1148731
:
                                                                                                                                               


-70,-24.
1.-24-. 2.-70 45000 /.
: ""
:
                                                                                                                                               


65(), 50()
65( 1 ) 17 000. 50 (1 , 2 ) 15000 . 50,65,(20 000 . 50,65,(30 000.) (30000.)
: -
:
:
89221371169,89221602931
                                                                                                                                               , , , , , .
:
:
:
8-908-63-64-329
                                                                                                                                               , MSN/Live, Yahoo, Google, Rambler, Yandex. . . . . , . PR. .
:
:
:
ntc_espada@inbox.ru
:
                                                                                                                                               


290
: ( ) . 8-950-65-29-729 290 290 . . . .2-90 (08)
:
:
:
8-950-65-29-729
                                                                                                                                               


-65, -43.
-65 1 ., L=12.5 .,, 22 500 . , . , , ; . .
:
:
:
(812) 363-38-78
                                                                                                                                               


::: -62
-62 4 200 ./. ; , , ,


::: -50 19, 111
- -50 19,111


::: -65
-65: 1. -65 / 1 . 3- . - 22 000 ./. 2. -65 / 2 . - 19 000 ./.


::: -50
. -50 1/9, 1/11 480 000 ./., -50 19 0-1 350 000 .,


:::
. .24, .24


:::
: - -65 1/11 2433 / 50 000 ./.; - -65 111 2768 130 000 ., - -50 111 2497 60 000 ., - -50 19 2498 80 00


:::
-24 850 . , . .


::: , ,
, . :- , - ., -


:::
. : ( ) - ; - .


"", 602267, . , ., . 2, 2, . (49234) 3-34-92, 2-27-89 / (49234) 2-27-89